Algemene Voorwaarden

Artikel 1   Definities

1.1 D Beautysolution V.O.F. : gevestigd te Hollebeke en met ondernemingsnummer: O694.914.928, handelend onder de naam Mistero Milano Benelux.

1.2 Website: de website van het Mistero Milano Benelux, te raadplegen via www.misteromilanobenelux.com, en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3 Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Mistero Milano Benelux en/of zich geregistreerd heeft op de website.

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Mistero Milano Benelux en de klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en brief verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het communicatiemiddel voldoende vaststaat.

1.6 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2    Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Mistero Milano Benelux zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Mistero Milano Benelux slechts bindend indien en voor zover deze door Mistero Milano Benelux uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3    Prijzen en informatie

3.1 Alle op de website en in andere van Mistero Milano Benelux afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3.3 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mistero Milano Benelux kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Mistero Milano Benelux afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 4   Totstandkoming overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Mistero Milano Benelux en het voldoen aan de daarbij door Mistero Milano Benelux gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Mistero Milano Benelux onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Mistero Milano Benelux het recht om prijzen hierover aan te passen.

4.4 Mistero Milano Benelux is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mistero Milano Benelux dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 5   Registratie

5.1 Om optimaal gebruik te maken van de website, kan de klant zich registreren via het registratieformulier op de website.

5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Mistero Milano Benelux is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant.

5.4 Indien de klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Mistero Milano Benelux  daarvan in kennis te stellen, zodat Mistero Milano Benelux gepaste maatregelen kan nemen.

5.5 Door het plaatsen van een order wordt de klant automatisch ingeschreven voor de marketing e-mails. Indien gewenst kan er steeds uitgeschreven worden via de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief.

Artikel 6    Uitvoering overeenkomst

6.1 Zodra de bestelling door Mistero Milano Benelux is ontvangen, stuurt Mistero Milano Benelux de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2 Mistero Milano Benelux is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.3 Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden. We zijn niet verantwoordelijk als derden voor vertraging zorgen (fabrikanten, transportdienst,…).

6.4 Indien Mistero Milano Benelux de nagelproducten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

6.5 Mistero Milano Benelux raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

Artikel 7   Abonnementen

7.1 Voor klanten in de uitoefening van een beroep of bedrijf bestaat de mogelijkheid software (rekenprogramma’s) en boeken in abonnementsvorm af te nemen. Dat wil zeggen dat klant gedurende de duur van het abonnement updates ontvangt, die gelden voor de afgenomen producten. Het abonnement wordt aangegaan met een duur van minimaal 1 jaar, gerekend vanaf de dag dat klant zich aanmeldt. Het abonnement wordt (stilzwijgend) automatisch elk jaar verlengd, telkens voor de periode van 1 jaar.

7.2 Voor het opzeggen van abonnementen hanteert Mistero Milano Benelux een opzegtermijn van 2 maanden voor de prolongatiedatum. De klant dient schriftelijk op te zeggen, het document moet voorzien zijn van een handtekening. Na verwerking van de opzegging ontvangt klant schriftelijk een bevestiging van de beëindiging van het abonnement. Bij opzeggen heeft de klant geen recht op restitutie van abonnementsgeld van het lopende abonnementsjaar.

7.3 De klant draagt er zorg voor dat het aantal opgegeven gebruikers (in het geval van software)niet overschreden wordt. Indien nodig wordt een aanvullende licentie aangevraagd. Het tarief hiervoor bedraagt de meerprijs van het betreffende programma, plus € 25,- administratiekosten.

7.4 Mistero Milano Benelux stort gedurende het kalenderjaar geen geld terug indien het aantal gebruikers lager blijkt te zijn. In dat geval kunt u met ingang van het nieuwe kalenderjaar een aangepaste overeenkomst vragen.

Artikel 8   Herroepingsrecht

8.1 Indien de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de klant het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Mistero Milano Benelux binnen veertien werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant. Indien de klant een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf bedragen de retourkosten een offertebedrag van €15. Eventuele door de klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar de klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan de klant worden terugbetaald.

8.2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.

8.3 Klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Mistero Milano Benelux te retourneren, dan wel binnen deze termijn Mistero Milano Benelux op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren. Producten kunnen geretourneerd worden aan:

D Beautysolution V.O.F.
Eekhofstraat 15
8902 Hollebeke
België

8.4 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na  ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan de klant.

8.5 Het herroepingsrecht geldt niet voor producten:

  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  • producten met een gebroken zegel;
  • die op bestelling geproduceerd worden zoals tafels.

Artikel 9   Betaling

9.1 De klant dient betalingen aan Mistero Milano Benelux volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Mistero Milano Benelux is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Algemene informatie over de betaalmethoden wordt door Mistero Milano Benelux tijdig, voor het sluiten van de Overeenkomst aan de klant ter beschikking gesteld.

9.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Indien betaling plaatsvindt na de tweede aanmaning door Mistero Milano Benelux zijn vordering ter incasso uitbesteedt, is de klant de incassokosten verschuldigd. Tevens is de klant een rente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Deze rente wordt berekend vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden.

9.3 Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is Mistero Milano Benelux gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of te ontbinden.

Artikel 10    Garantie en conformiteit

10.1 Mistero Milano Benelux staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Mistero Milano Benelux er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

10.2 Een door het Mistero Milano Benelux, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen van de klant op grond van de Overeenkomst.

10.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt Mistero Milano Benelux daarvan in kennis te stellen.

10.4 Indien Mistero Milano Benelux de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.

Artikel 11   Trainingsvoorwaarden

11.1 Mistero Milano Benelux biedt klanten in de uitoefening van een beroep of bedrijf via de website trainingen aan. De inschrijving voor trainingen komt tot stand na het bevestigen van de inschrijving in de Mistero Milano Benelux webwinkel. Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, gaan automatisch ook alle aangemelde deelnemers akkoord met deze voorwaarden. Drie weken voor aanvang van de opleiding is de aanmelding van de klant definitief. Vanaf die datum brengt Mistero Milano Benelux kosten in rekening indien de klant annuleert, ongeacht reden (ook bij ziekte of overmacht), of indien de klant deelname verplaatst naar een andere cursusdatum. Deze kosten komen bovenop het cursusgeld van de eventuele nieuwe cursusdatum. De klant kan zich echter te allen tijde laten vervangen door bijvoorbeeld een collega. Dit geldt niet als annulering.

11.2 Mistero Milano Benelux behoudt zich het recht voor om een cursus uiterlijk twee weken voor aanvang te annuleren. Het betaalde cursusgeld kan in dat geval worden gerestitueerd of gereserveerd worden voor een volgende cursus. Reeds door de klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan de klant.

11.3 Herroepingsrecht. Wilt u de overeenkomst opzeggen of annuleren binnen de wettelijke bedenktijd? Bij annulering binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen worden geen kosten in rekening gebracht. De bedenktijd geldt vanaf het moment van aanmelding (bestelling) voor de cursus of opleiding. U kunt gedurende 14 dagen (2 weken) kosteloos afzeggen. De procedure daarvoor: per email (niet telefoon) wat vervolgens door Mistero Milano Benelux per email wordt bevestigd.

Artikel 12   Klachtenprocedure

12.1 Indien Klant een klacht heeft over een training als bedoeld in artikel 11.1, dan wordt een eventuele klacht behandeld volgens artikel 12.4 hierna. Voor overige klachten gelden artikelen 12.2 en 12.3 hierna.

12.2 Indien de klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of andere aspecten van de dienstverlening van het Mistero Milano Benelux, kan hij bij Mistero Milano Benelux schriftelijk een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.

12.3 Mistero Milano Benelux geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Mistero Milano Benelux binnen vijf werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen hij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

12.4 Indien de klant een klacht heeft over een training als bedoeld in artikel 11.1, dan geldt het volgende klachtenprocedure. De klant dient zijn klacht schriftelijk, per mail of telefonisch in met vermelding van de plaats en de datum waarop de klant de training heeft gevolgd, de naam van de docent, de reden van de klacht en een voorstel van de klant om tot een oplossing te komen. Binnen veertien dagen na binnenkomst van een klacht zal de directie van Mistero Milano Benelux de klacht gegrond verklaren, als er op basis van het gestelde voldoende aanleiding voor is. Mocht de directie de klacht niet direct kunnen toewijzen, dan zal de directie contact opnemen met de indiener van de klacht om de klacht te bespreken. Eventueel kan ze om aanvullende informatie vragen en/of kan ze andere deelnemers aan de training raadplegen. Ook zal contact worden opgenomen met de trainer in het kader van hoor en wederhoor. Daarna wordt de klant een voorstel gedaan ter oplossing van diens klacht. Mochten directie en de klant het niet eens worden over een oplossing, dan kan de indiener van de klacht zich tot de daartoe bestemde onafhankelijke derde wenden voor een onafhankelijk bindend advies. De onafhankelijk derde geeft binnen vier weken na kennisname van het geschil een bindend oordeel aan de klant en Mistero Milano Benelux. Klachten worden geregistreerd bij Mistero Milano Benelux en worden maximaal twee jaar bewaard. Klachten zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden.

Artikel 13   Intellectuele en industriële eigendomsrechten

13.1 Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Mistero Milano Benelux geleverde artikelen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

13.2 Mistero Milano Benelux garandeert niet dat de aan de klant geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 14   Persoonsgegevens

14.1 Mistero Milano Benelux verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform de op de website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 15   Slotbepalingen

15.1 Op de Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

15.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter in het arrondissement waar Mistero Milano Benelux gevestigd is.

15.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

D Beautysolution V.O.F.

Eekhofstraat 15

8902 Hollebeke

België

support@misteromilanobenelux.com

BTW-nummer: BE0694.914.928

Ondernemingsnummer: O694.914.928

Versie: Febr 2020